شرکت تولیدی صنعتی آویسا پارسه

شرکت تولیدی صنعتی آویسا پارسه

07132602161
7 الی 19
آدرس: کیلومتر ۲۵ محور شیراز اصفهان٬ شهرک تولیدی صنعتی آب باریک، خیابان شقایق