شرکت آبزی پروران فارس زاگرس جنوبی

شرکت آبزی پروران فارس زاگرس جنوبی

07137730930
7 الی 19
آدرس: شيراز، بخش مركزي دهستان قره باغ، شهرك صنعتي بزرگ شيراز، فاز 2 بلوار كاوش، خيابان 422، قطعه 8