تخفیف کیت آموزشی ساخت 6 روبات خورشیدی

تخفیف کیت آموزشی ساخت 6 روبات خورشیدی

ماشین خورشیدی: 6.9 در 4.9 در 3.5 سانتیمتر‬
‫سگ خورشیدی:6.6 در 6.5 در 4.6 سانتیمتر‬
‫قایق خورشیدی: 12.2 در 7.6 در 6.2 سانتیمتر‬
‫هواپیمای خورشیدی:15.1 در 8.9 در 6.2 سانتیمتر‬
‫آسیاب خورشیدی: 19.5 در 14.9 در 13.6 سانتیمتر‬
‫هواپیمای پره دار خورشیدی 21.7 در 16.4 در 10.9 سانتیمتر‬

  • ناموجود