نام برند پرژک به معنای “اشک شوق “ ، با ارزش های پایه برند، همچون سلامت، احترام به انسانیت و بعد انسانی و رابطه برد-برد، در تضاد نیست. از لحاظ بعد برند آگاهی نیز مناسب است و توانسته برند خود را در ذهن مخاطب حک نماید. در تحلیل نام برند “پرژک” باید گفت که وجود دو حرف “پ” و “ژ” ، و غیرقابل تلفظ بودن این حروف، امکان بیان صحیح این برند را برای مناطق عرب نشین از بین می برد و این ایدئولوژی قالب مجموعه مبنی بر برند اصیل ایرانی، مورد تحسین است، زیرا این دو حرف به قطعیت، فارسی بودن کلمه را می رسانند.از لحاظ اهداف توسعه برند و رقابت با رقبای خارجی نام ضعیفی نمی باشد و بطور مثال در مقایسه با محصولات داو، سان سیلک و … از نام متناسبی برخوردار است.

parjak

parjak